Yalova İli, Termal İlçesi, Yenimahalle Köyü, pafta:G22D15D4B, ada:117, parseller:27,28,29 ile 129 ada, 1 parsel sayılı taşınmazlarda masrafları taşınmaz sahiplerince karşılanmak kaydıyla 28.07.2003 tarihinde onanan Termal Yenimahalle Köyü İmar Planında konut alanı olarak planlanarak tarım dışı kullanıma ayrılan 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre arsa ve arazi düzenlemesi yapılarak zeminde fiilen kullanılan yerlerin kullanıcılarına verilmesi konulu,