MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

MİSYON

Kamu Mali Yönetim Kanunu, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve diğer ilgili kanun ve         yönetmelikler çerçevesinde belediyemiz gelir ve giderleri dengeleyerek, kayıtların saydam ve şeffaf şekilde tutulmasıdır.

VİZYON

Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak anlaşılır,hesap verilebilir ve kanuni standartlarına uygun birim yapısı içinde faaliyetlerimize devam etmek.

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

      * Belediye bütçesini,stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak.

      * Bütçe kesin hesabı hazırlamak.

      * Muhasebe hizmetlerini yürütmek.

      * Mali konularda üst yönetim tarafından verilen görevleri yapmak.

      * Ödenek imhalarının çıkarılması.

      * Birimler arası ihtiyaç duyulması halinde Aktarma ve Ek Bütçe yapılması.

      * Geçici ve sürekli görev yollukların yapılması.

      * Gelen ve giden evrak kayıt işlemleri ve yürütülmesi.

      * Kalan hesapların emanete alınması.

      * Belediye’nin mal ve hizmet satın alma işlemlerini ve bu işlemler sonucunda edinilen demirbaş ve tüketim maddelerinin kayıt ve saklanması ve belediyenin görmekte olduğu iş ve hizmetler için kullanmakta olan girdilerin stok durumlarının izlenmesini sağlamak.

      * Belediye işçi, memur ve diğer personelinin özlük hakları ve maaşları ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapılması.

      * Belediye adına bankalar nezdinde açılan hesapların izlenmesi ve muhasebe kayıtları ile mutabakatının sağlanması.

                AMAÇ VE HEDEFLER

     Stratejik Amaç 1; Belediyenin gelirleri ve giderleri arasındaki dengeyi sağlamak.                  

     Stratejik Amaç 2; Karar alma uygulama ve hizmette tarafsızlık ve hukuka uygunluk.               

     Stratejik Amaç 3; Denk bütçeli,gelir gider dengesi sağlıklı bir mali yapıya ulaşarak hizmetlerin zamanında ve en doğru şekilde sürdürülmesi.

     Stratejik Amaç 4; Belediye kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak,kaynakları öncekilere göre tahsis etmek üzere performans planına uygun bütçeleme yapmak ve yıl sonu kesin hesap ile yönetim dönemi hesaplarını oluşturmak.

      Stratejik Amaç 5; Tüm harcama belgelerini muhasebeleştirmek,iç dış borç takibini yaparak yatırımları izlemek.

      Stratejik Amaç 6; Belediyeye yeni kaynaklar sağlanarak, belediyemize ait gayrimenkullerin etkin ve verimli şekilde kullanılarak yüksek sosyal faydanın sağlanması.

      Stratejik Hedef 1; Gelir getirici faaliyetlerin arttırılması ve harcamaların kayıt altına alınarak muhtemel gelir kayıplarının engellenmesi.

      Stratejik Hedef 2 ;Bütçe’nin gerçekleşme oranının 2015 yılı sonuna kadar her yıl en az %80 ve üzerinde gerçekleşmesini sağlamak.

      Stratejik Hedef 3; Birimlerin satınalma taleplerini koordine etmek, gerçekleştirilen ihaleleri sonuçlandırarak mal yapım veya hizmetin satın alınmasını sağlamak.

      Stratejik Hedef 4; Belediye gelirlerinin en az  %80 oranında tahsilatını yapmak.