SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımlamaları

Spor İşleri Müdürlüğünün görevleri, (15/01/2016 tarih ve 5 sayılı Meclis Kararı ile değişik)

Madde 28-Strateji Geliştirme Müdürü; Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olarak aşağıdaki görevleri yapar;

 a) İl halkına, sağlıklı yaşam ve spor alışkanlığını kazandırmak için spor faaliyetleri yürütmek,

b)  İl sınırları içerisinde düzenlenecek şenlik ve festivallerde yapılacak olan sportif faaliyetlerin planlamasını ve programlamasını yapmak ve uygulamak,

c)  Belediyeye ait  yada belediyeye hibe edilmiş alanları imkanlar ölçüsünde değerlendirerek sportif alanlar yapmak,

d) Amatör spor kulüplerine yardım yapmak ( nakdi ya da ayni Bütçe oranı göz önünde bulundurularak)

e)  Her türlü spor faaliyeti veren kulüplerin imkanlar ölçüsünde ( varsa spor merkezlerimizden)

Yararlanmasını sağlamak ve yardım etmek,

f) Her türlü spor faaliyet alanında kulüpler kurmak,

g) Spor İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

h) Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek,

i)  İdari olarak çalışan personelin görev ve sorumluluklarının takibini yapmak ve organizasyonunu sağlamak,

j) Müdürlük hizmetlerini yürütürken diğer kamu kurumları ile koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,

k) Çalıştırılan görevlilerin, işbölümü esasına göre sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri benimsenmesini sağlamak,

l) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve yürürlükte diğer ilgili mevzuata riayeti sağlamak, bunların uygulanmasını kontrol etmek, düzeltilmesi gereken durumlarda öneri sunmak,

m) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini sağlamak, önemini kaybeden evrakı usulüne uygun imha etmek,

n) Çalışanların  tabi oldukları mevzuata uygun izin ve hastalık gibi işlemlerini yürütmek, devam durumunu takip etmek ve denetlemek, ilgili diğer birimlerle koordinasyonu  sağlamak.

o) Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak