BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımlamaları

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Görevleri; (08/04/2015 tarih ve 42 sayılı Meclis Kararı ile değişik )

 Madde 25- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü; Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olarak aşağıdaki görevleri yapar ;

     a) Belediye faaliyetleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak, hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı bir iletişim kurmak, vatandaşın belediye hizmetlerinden etkin bir biçimde yararlanmasını sağlamak,

     b) Gazete, televizyon, radyo ve ajanslar gibi medya organlarıyla iyi ilişkiler geliştirmek, kitle iletişim araçlarından etkin biçimde yararlanmak,

     c) Belediye çalışmaları ve projelerini haber haline getirmek; makale, röportaj, bilgi notları, broşür hazırlamak; kısa filmler, spotlar hazırlamak ya da hazırlatmak,

     ç) Medya mensuplarına, Belediye ile ilgili haberlerini ve çalışmalarını yaparken rahat bir ortam sağlamak,

     d) Belediyenin çalışmalarını kamuoyuna ve Termal Halkına daha etkin biçimde duyurabilmek için bülten, afiş, pankart, web, Sms, e-posta vb. her türlü iletişim aracını kullanmak,

     e) Basın Yayın organlarında belediye ile ilgili çıkan haberleri düzenli olarak takip etmek ve arşivlemek, belediye hakkında medyada yer alan yanlış ya da gerçek dışı haberlerle ilgili her türlü tedbiri almak,

     f) Basın yayın organlarında belediye ile ilgili çıkan görüntülü ve yazılı haberleri düzenli şekilde arşivlemek,

     g) Belediyenin çalışmalarını kamuoyuna ve Termal Halkına daha etkin biçimde duyurabilmek, doğru bilgilendirmeyi sağlamak amacıyla bülten hazırlamak,

     ğ) Çocukların belediye çalışmalarını yakından izleyebilmelerini, katılmalarını ve yararlanmalarını sağlamak, kişisel gelişimlerine katkı sunabilecek faaliyetlerde bulunmak,

     h) Belediye iletişim panolarının kullanımını, görsel materyalin hazırlanmasını, bastırılmasını ve güncellenmesini sağlamak,

     ı) Belediyenin ihtiyaç duyduğu broşür, afiş, pankart vb. dokümanların grafik tasarımını yapmak; basılmasını, çoğaltılmasını sağlamak,

     i) Vatandaşların belediye faaliyetlerini internet ağı üzerinden öğrenmesi ve denetlemesi amacıyla oluşturulan web sitesinin hazırlanması, web üzerinde görsel ve işitsel yayın yapılması, bu sitede belediye hizmetleri ile ilgili bilgilere yer verilmesi ve düzenli olarak güncellenmesini sağlamak,

     j) Gerektiğinde Sivil Toplum Örgütleri ve muhtarlıklara yönelik brifing, tanıtım toplantıları düzenlemek,

     k) Termal belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek için gerektiğinde kamuoyu yoklaması, anket çalışması yapmak,

     l) Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre başvuruları kabul etme, birimlere yönlendirme, gelen cevapları değerlendirme ve ilgilisine cevap verme işlemlerini gerçekleştirmek,

     m)Vatandaşlarımızın Belediye ile ilgili talep, sorun ve dileklerini dinleyip onları ilgili Müdürlüklere ileterek çözümlemek.

     n) Beyaz Masa Bürosu’na şahsen telefon, e-mail ve web sayfamızdan gelen şikayetler ilgili Müdürlüklere iletmek ve takibini yapmak.

     o) Büroya müracaat eden vatandaşın diğer kamu kurumlarıyla ilgili sorun ve isteklerini de ilgili kuruma iletmek.

     ö) Sosyal yardımlarda sünnet ve evlilik şöleni gibi organizasyonlarda vatandaşların kayıtları Beyaz Masa büromuz tarafından yapılmaktadır.

     p) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun uygulanması ile ilgili yetki ve görevleri kullanır.

BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi)  2006/3 sayılı Başbakanlık genelgesi gereği yetki ve görevleri kullanır.

     r) Belediye Başkanı adına veya birimin görev ve sorumluluğuna giren konularda kurum içi veya kurum dışı yazılar yazmak veya yazılan yazılara cevap vermek.

     s) Müdürlük çalışmaları dahilindeki konularda ihale dosyası hazırlamak ve doğrudan temin usulü ile alınacak mal ve hizmetlerin teminini sağlamak..

     ş) Müdürlükle ilgili evrakların dosyalama, yazışma işlemlerini düzenli olarak yürütmek ve takibini ve arşivlemesini yapmak.

     t) Müdürlük büro malzemelerinin kullanımını, kontrolünü yapmak, gereksinimleri tespit ederek gidermek.

     u) Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak.