3 Kasım 2022

Araç Satış İhalesi

2886 Sayılı devlet İhale Kanunu 45. Maddesince 1 adet Hizmet aracının satılması işi

ARAÇ SATIŞ ŞARTNAME TASARISI

GENEL ŞARTLAR

MADDE 1İhale Konusu : 2010 model New Holland marka Traktörün satışı işi.

MADDE 2- Satılacak aracın özellikleri;  

MODEL YILI: 2010

MARKASI: NEW HOLLAND

SİLİNDİR HACMİ:2700

MOTOR GÜCÜ:37,0

SAAT GÖSTERGESİ:7145

RENK:MAVİ

MUHAMMEN BEDELİ:30.000.-TL

KABİNLİ/KABİNSİZ: KABİNSİZ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ: 900,00.-TL

YAKIT CİNSİ: DİZEL

MADDE 3- Geçici Teminat: Geçici teminat 30.000.-TL bedeli üzerinden  % 3 oranında hesaplanarak aşağıda gösterilmiştir. İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalamaya gelmemesi halinde geçici teminatı bütçeye gelir kaydedilir.

Satılacak araç  Cinsi  Markası    Modeli       Satış Bedeli (TL)         Geçici Teminat Bedeli (TL)  

  Traktör(İş makinası) New Holland                   30.000 ,00                         900,00-TL 

MADDE 4-Ödeme: Geçici teminat düşüldükten sonra kalanı peşin ödenir..

Madde 5: İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

Madde  6: İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 7: İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları Belediye Başkanlığınca, karar tarihinden itibaren en geç (15) on beş iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

Onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç (5) beş işgünü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren (15) on beş gün içinde alıcı, geçici teminat düşüldükten sonraki kısmı yatırmak zorunda, sözleşmeyi düzenlemek ve sözleşmenin notere tescili gereken hallerde notere tescil ettirmek, ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat hazineye gelir kaydedilir.

İdare de aynı süre içerisinde Aracı alıcıya mahallinde düzenlenecek tutanakla şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre teslim eder. Tutanakta, aracın özellikleri yazılır.Teslim tutanağı ilgili memur ve alıcı tarafından imzalanır.  

 

2-İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

MADDE 8- İhaleye Girebilme Şartları: İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi/kişilerde aşağıdaki şartlar aranır :

 Nüfus Cüzdanı Örneği

Tebligat için adres beyanı

Geçici Teminat Bedeli makbuzu

Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir.”

          Kiracının  (Tüzel kişiliklerde vekili temsilcinin)

Adı, Soyadı                :

Tebligat Adresi         :

Telefon Numarası     :

Faks Numarası         :

İmza Tarihi               :

İmzası                        :

 

 

 

2886 Sayılı devlet İhale Kanunu 45. Maddesince 1 adet Hizmet aracının satılması işi

ARAÇ SATIŞ ŞARTNAME TASARISI

GENEL ŞARTLAR

MADDE 1İhale Konusu : 2007 model Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortlıne marka Hizmet otosu satışı işi.

MADDE 2- Satılacak aracın özellikleri;  

MODEL YILI: 2007

MARKASI: VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI COMFORTLINE

SİLİNDİR HACMİ:1968

MOTOR GÜCÜ:102

KM Sİ: 460.000

RENK: KAHVERENGİ (SÜTLÜ KAHVE)

MUHAMMEN BEDELİ:40.000.-TL

 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ: 1.200,00.-TL

YAKIT CİNSİ: DİZEL

MADDE 3- Geçici Teminat: Geçici teminat 40.000.-TL bedeli üzerinden  % 3 oranında hesaplanarak aşağıda gösterilmiştir. İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalamaya gelmemesi halinde geçici teminatı bütçeye gelir kaydedilir.

Satılacak araç  Cinsi  Markası              Modeli    Satış Bedeli (TL)     Geçici Teminat Bedeli (TL)  

 Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortlıne  2007    40.000 ,00                         1.200,00-TL 

MADDE 4-Ödeme: Geçici teminat düşüldükten sonra kalanı peşin ödenir..

Madde 5: İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

Madde  6: İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 7: İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları Belediye Başkanlığınca, karar tarihinden itibaren en geç (15) on beş iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

Onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç (5) beş işgünü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren (15) on beş gün içinde alıcı, geçici teminat düşüldükten sonraki kısmı yatırmak zorunda, sözleşmeyi düzenlemek ve sözleşmenin notere tescili gereken hallerde notere tescil ettirmek, ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat hazineye gelir kaydedilir.

İdare de aynı süre içerisinde Aracı alıcıya mahallinde düzenlenecek tutanakla şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre teslim eder. Tutanakta, aracın özellikleri yazılır.Teslim tutanağı ilgili memur ve alıcı tarafından imzalanır. 

 

2-İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

MADDE 8- İhaleye Girebilme Şartları: İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi/kişilerde aşağıdaki şartlar aranır :

 Nüfus Cüzdanı Örneği

Tebligat için adres beyanı

Geçici Teminat Bedeli makbuzu

Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir.”

          Kiracının  (Tüzel kişiliklerde vekili temsilcinin)

Adı, Soyadı                :

Tebligat Adresi         :

Telefon Numarası     :

Faks Numarası         :

İmza Tarihi               :

İmzası                        :

 

 

 

 

İ L A N

TERMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SATIŞA ÇIKACAK ARAÇLARIN ÖZELLİKLERİ

SIRA NO: 1

MODEL YILI: 2007

MARKASI: VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI COMFORTLINE

SİLİNDİR HACMİ:1968

MOTOR GÜCÜ:102

KM Sİ: 460.000

RENK: KAHVERENGİ (SÜTLÜ KAHVE)

MUHAMMEN BEDELİ:40.000,00.-TL

 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ: 1.200,00.-TL

YAKIT CİNSİ: DİZEL

DURUMU: TAMİR İLE KULLANILABİLİR

SIRA NO: 2

MODEL YILI: 2010

MARKASI: NEW HOLLAND

SİLİNDİR HACMİ:2700

MOTOR GÜCÜ:37,0

SAAT GÖSTERGESİ:7145

RENK:MAVİ

MUHAMMEN BEDELİ:30.000,00.-TL

KABİNLİ/KABİNSİZ: KABİNSİZ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ: 900,00.-TL

YAKIT CİNSİ: DİZEL

DURUMU: KULLANILABİLİR

 

 

 

 

 

Yukarıda nitelikleri,tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen, Belediyemize ait 2 adet aracın satış ihaleleri; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince “Açık İhale Usulü” ile, 19.09.2019 tarihinde saat 14.00’te Belediye Encümen salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

  • İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içerisinde Termal Belediye Başkanlığı Yazı İşlerinden bedelsiz olarak görülebilir.
  • İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı suretini,kanuni ikametgah belgesini, teminat makbuzunu veya süresiz banka teminat mektubunu (2886 S.K. 27.md.si gereği süresiz ve limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edilmesi gerekmektedir.),tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri;Kamu Tüzel Kişilerinin ise ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeler zorunludur.
  • İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla,İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli-taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
  • İhale bedelleri ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir.
  • Araçlar ile ilgili KDV ve her türlü vergi,resim ve harç v.b alıcısına aittir.
  • Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR