İHALE İLANI HK.

 

T.C.

TERMAL KAYMAKAMLIĞI

Termal Köylere Hizmet Götürme Birliği

 

İ H  A L E      İ L Â N I

(TERMAL İLÇESİ GÖKÇE BARAJI MEMBASININ TEMİZLENMESİ, ALÜVYONLARIN TOPLANIP ALINMASI İŞİ)

 

1- Birliğin (İdarenin)                           :

 1. Adı                                                 : Termal Köylere Hizmet Götürme Birliği
 2. Adresi             : Termal Hükümet Konağı / YALOVA
 3. Telefon ve faks numarası : (0226) 675 70 23
 4. Elektronik posta adresi                : khgb@termal.tr

 

     2- İhale Konusu İşin                             :

 1. a) Adı             : Gökçe Barajı Membasının Temizlenmesi, Alüvyonların Toplanıp

                                                                        Alınması İşi

 1. b) Niteliği             : Baraj Toprağı
 2. c) Türü             : Alt Yapı (Toprak)

      ç) Miktarı                                              : …..

 1. d) İşin Yapılacağı Yer             : Yalova İli Termal İlçesi Gökçe Barajı
 2. e) İşe Başlama Tarihi             : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde
 3. f) İşi Bitirme Tarihi                         : Yer teslim tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) iş günü
 4. g) İhale Usulü : Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 18. Maddesi             gereğince  Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

           

3-İhalenin                                                :

 1. a) Yapılacağı Yer             : Termal Kaymakamlığı Hükümet Konağı Toplantı Salonu
 2. b) Yapılacağı Tarih             : 07/10/2022
 3. c) Yapılacağı Saat             : 14:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

4.1. Tebligat için adres beyanı; gerçek kişiler için Türkiye’de ikamet ettiğine dair belge, tüzel kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınan faaliyet belgesi, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.    

4.2- Yetki Belgesi

Tüzel kişi adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesi,

4.3- İmza Beyannamesi

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.5.Teklif mektubu

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.   

4.6. Sosyal Güvenlik prim borcu                       

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair belge, (Son bir ay)

4.7 Vergi borcu

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge, (Son bir ay)

4.8. Geçici teminat; İstekliler teklif ettikleri bedelin %6’sından az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4.8.1. Geçici Teminatların; nakit olarak verilmesi halinde, Termal Köylere Hizmet Götürme Birliği adına, T.C.Ziraat Bankası Termal Şubesinde açılı bulunan TR 3800 0100 1715 0542 4177 5003 nolu hesabına yatırılacaktır.

4.8.2. Geçici Teminatların; Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde Geçici Teminat Mektubunun süresi  ihale tarihinden itibaren en az Yüzelli (150) gün süreli olmalıdır.

4.8.3. İhale üzerine kalmayan isteklilere ait Geçici Teminatlar hemen iade edilecektir .

4.9.Taahhütname

Herhangi bir nedenle ihale dışı bırakılmadığına dair yazılı taahhütname

4.10 Beyanname

Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

 1. Kesin teminat

Sözleşme imzalanmadan önce İhale üzerine kalan istekliden ihale bedelinin % 6’i kesin teminat olarak alınacaktır

 1. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
 2. İhaleye katılmak isteyen kurumlar, kurumlarının yetkili organlarından alacakları yetki belgesi ve teklif mektubu ile ihaleye katılabilirler,

Diğer Hususlar

 1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanı Termal İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir. Dosya Bedeli 1.000,00-TL dir.
 4. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilebilecektir. Teklifler aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla da teklif verebilir, ancak bu tür teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Komisyonca yapılan ilk inceleme sonucunda ihaleye katılabilecekler salonda bırakılarak, katılamayacaklar salonu terk edeceklerdir. İhaleye katılacak olanlar Komisyon Huzurunda açık artırma tekliflerini vereceklerdir.
 5. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 20 (Yirmi) takvim günü olmalıdır.
 2. İdare, ihaleye konu işlerle ilgili işin miktarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılacak değişiklikleri yüklenici peşinen kabul eder. İşin miktarında oluşacak artış için, yüklenici verdiği teklif birim fiyatları üzerinden yapmayı kabul eder. İşin artış miktarı kadar ek süre verilebilecektir.
 3. İdare ihale saatinden önce ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte, ihale esnasında bütün teklifleri reddetmede serbesttir.
 4. Yapılacak olan Gökçe Barajı Membasının Temizlenmesi, Alüvyonların Toplanıp Alınması İhalesine katılım olmadığı takdirde haftaya aynı gün ve aynı saatte ihalenin tekrar yapılacaktır.

17.Termal köylere Hizmet Götürme Birliği, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ilanda bulunmayan hususlarda, Termal Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinde ki hükümler uygulanacaktır.

 

 

                                                                                                     İLAN OLUNUR

                                                                         Termal Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı